REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r.,  Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach  konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827). 

 • 1. Postanowienia ogólne 
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę  w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.bodychangers.pl. Niniejszy Regulamin ma także odpowiednie zastosowanie w przypadku nabywania usług  określonych w § 3 ust. 1 poniżej za pośrednictwem innych stron internetowych  administrowanych przez Usługodawcę, chyba że Usługodawca poinformuje o stosowaniu innego  regulaminu. 
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 
 3. a) Usługodawca – Body Changers  sp. z o.o, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o  Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Body Changers Prądnik Sp. zo.o , nip: 6762594225
  ,ul. KAPELANKA 12, KRAKÓW 30-347, KRS: 0000889714
  REGON: 388427657

 adres e-mail:  [email protected].  

 1. b) Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym bodychangers.pl
 2. c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca  zdolność do czynności prawnych, nabywająca usługę od Usługodawcy; 
 3. d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym  przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością  gospodarczą lub zawodową tej osoby; 
 4. e) Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom,  którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą  elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). 
 • 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 
 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych przez  Usługodawcę, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne  wymagania techniczne: 
 2. a) posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych, 
 3. b) posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści  dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może  zakłócić prawidłowe działanie strony internetowej, 
 4. c) aktywne konto poczty e-mail. 
 5. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie: a) w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
 6. b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie  komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.  3. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani  oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
 7. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, z uwagi na transmisję danych za  pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości  ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem. 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
 8. Każdy Klient może nieodpłatnie utworzyć w Serwisie swoje indywidualne konto. W tym celu  należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem www.bodychangers.pl.  Założenie oraz korzystanie z konta jest nieodpłatne. Usługa utrzymania konta Klienta w Serwisie  świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z utrzymania  konta, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Serwisu wskazany w §1 ust. 2 lit. a) lub  pocztą na adres korespondencyjny wskazany w § 1 ust. 2 lit. a). 
 • 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz  warunki wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług  drogą elektroniczną 
 1. Usługodawca oferuje następujące usługi: 
 2. a) trening personalny online, 
 3. b) pakiet dietetyczno – treningowy online, 
 4. c) stacjonarny trening personalny, 
 5. Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie  internetowej oraz uiszczenia płatności. Nabycie usługi wymaga utworzenia konta w Serwisie. 3. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. Usługa wysyłania  

Newslettera świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z  subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy  [email protected] lub pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 2 lit. a) niniejszego  regulaminu. 

 1. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o  świadczenie usług. 
 2. Plan dietetyczny i treningowy są przez Usługodawcę układane na podstawie informacji  otrzymanych od Klienta (wywiad żywieniowo – treningowy). 
 3. Usługodawca niniejszym informuje, że aktywność fizyczna związana z realizowaniem planu  treningowego niesie za sobą ryzyko kontuzji, a stosowanie planu dietetycznego może w  niektórych przypadkach mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie uczestnika. 
 • 4. Warunki nabywania usług 
 1. Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien wypełnić w  formularz zamówienia, podając w nim następujące dane:
 2. a) imię i nazwisko, 
 3. b) adres e-mail, 
 4. d) numer telefonu, 

– oraz dokonać zapłaty. 

 1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 4. Honorowane są następujące formy płatności: 
 2. a) płatności elektroniczne (?). 
 3. Klient powinien dokonać płatności w dniu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia. 
 • 5. Tryb postępowania reklamacyjnego 
 1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym  Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne. 
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane: 
 3. a) drogą mailową na adres [email protected],  
 4. b) drogą pocztową na adres:

Body Changers Sp. zo.o 

nip: 6762594225

 1. KAPELANKA 12, 

KRAKÓW 30-347

regon: 388427657

 1. Klient w reklamacji powinien wskazać: 
 2. a) swoje imię i nazwisko,  
 3. b) dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia), c) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę, 
 4. d) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające  skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.  
 5. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez  Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia  zaistniałych braków reklamacji. 
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo  złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a  Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to  uznał za uzasadnione. 
 7. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą  pocztową na wskazany przez niego adres.
 • 6. Informacje dla Konsumentów 

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności: 

1) Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego  polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej; 

2) Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie  postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a  przedsiębiorcą; 

3) Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do  której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów. 

 • 7. Odstąpienie od umowy 
 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy  w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów  określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 827). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy  znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.  
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu,  którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem  nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny  sposób.  
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie  przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą  konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu  świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi  przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do  odstąpienia od umowy; 

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według  specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki  termin przydatności do użycia; 

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,  której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze  względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona  przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30  dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu  dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi  niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne  niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje  konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte  po dostarczeniu; 

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy  o prenumeratę; 

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,  przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,  wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień  lub okres świadczenia usługi; 

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do  odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa  odstąpienia od umowy. 

 

 • 8. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi  Konsumentami 
 1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do  wysokości zapłaconej ceny za usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie  obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie  wyrządzono. 

 

 • 9. Prawa autorskie 
 1. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie i innych stronach, o których mowa w § 1 ust. 1, a w  szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich  przysługujących Usługobiorcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z  dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 

23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie  wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.  

 • 10. Postanowienia końcowe 
 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień. 
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 05.10.2020 r.

 

Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy 

Prawo odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy świadczenia usług w terminie 14 dni bez podania  jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Usługodawcę: Dane Usługodawcy: 

Body Changers Sp. zo.o 

nip: 6762594225

 1. KAPELANKA 12, 

KRAKÓW 30-347

regon: 388427657

e-mail: [email protected] 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na  przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to  obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację  dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem  terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa  płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy  poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności  dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w  pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym  przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  

Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływem  terminu odstąpienia od umowy, to mogą Państwo odstąpić od umowy, ale spoczywa na Państwu  obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. 

Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływem  terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, utracą Państwo prawo do  odstąpienia od umowy.

 

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 1. Adresat 

Body Changers Sp. zo.o 

nip: 6762594225

 1. KAPELANKA 12, 

KRAKÓW 30-347

regon: 388427657

e-mail: [email protected]

 1. – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy  sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło  polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*) 

– Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*) 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

– Adres konsumenta(-ów) 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data 

(*) Niepotrzebne skreślić.