REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.bodychangers.pl

 

 

ROZDZIAŁ I

DEFINICJE

 

 1. USŁUGODAWCA – Bodychangers  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Krakowie, ul. Kapelanka 12, 30-347 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000889714, NIP: 6762594225, REGON: 38842765700000, adres e-mail:  kontakt@bodychangers.pl.;
 2. SKLEP – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę, działający pod adresem www.bodychangers.pl;
 3. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym dokonująca zakupów;
 4. KONSUMENT:
 1. klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio
  z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupów, w celu bezpośrednio związanym z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 1. KONTO – konto założone w Sklepie w wyniku procesu rejestracji;
 2. PANEL KLIENTA – zakładka z danymi oraz usługami zakupionymi przez Klienta, dostępna po założeniu indywidualnego Konta w Serwisie;
 3. SERWIS – witryna internetowa Sklepu Usługodawcy;
 4. USŁUGA – rozumie się przez to produkt oferowany przez Usługodawcę w ramach działalności Sklepu, zgodnie z informacjami widniejącymi na stronie https://bodychangers.pl/;
 5. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 6. NEWSLETTER – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom,  którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, stanowiące informacje handlowe;
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin określający warunki korzystania ze Sklepu.

 

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.bodychangers.pl prowadzony jest przez Bodychangers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 12, 30-347 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000889714, NIP: 6762594225, REGON: 38842765700000, adres e-mail:  kontakt@bodychangers.pl.;
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu, w tym Klientów będących Konsumentami i określa w szczególności:
 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
 1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
 2. zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym;
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  • tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 

ROZDZIAŁ III

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. W ramach działalności Sklepu internetowego www.bodychangers.pl, Klient ma możliwość zakupu i korzystania z następujących usług:
 1. indywidualnie stworzonego planu treningowego dostarczonego w postaci elektronicznej
  (w formie pdf lub wideo z filmami do wykonywania ćwiczeń), bez wsparcia przez czat,
 2. indywidualnie stworzonego planu żywieniowego dostarczonego w postaci elektronicznej (w formie pdf) bez wsparcia przez czat,
 3. współpracy dietetyczno-treningowej z trenerem personalnym, zawierającej w sobie indywidualnie stworzone plany żywieniowe i treningowe z możliwością ich modyfikacji oraz dostęp do czatu z poziomu Panelu Klienta z nieograniczoną liczbą pytań.
 1. Umowa o świadczenie usług wymienionych w pkt 1 powyżej może zostać zawarta:
 1. na czas oznaczony – 1 miesiąc,
 2. na czas oznaczony – 3 miesiące. Jednakże, po okresie minimalnym (3 miesięcznym), jeżeli Klient nie złoży wypowiedzenia, umowa jest kontynuowana jako zawarta na czas nieoznaczony.
 1. Klient ma również możliwość zakupu materiałów pomocniczych takich jak kursy, e-booki, poradniki, dostarczanych w postaci elektronicznej (w formie pdf) oraz gadżetów z logo Usługodawcy.

 

ROZDZIAŁ IV

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego www.bodychangers.pl niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w aktualnej wersji.
 2. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego www.bodychangers.pl,
  w tym do rejestracji w Sklepie oraz dokonywania zakupów, konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług, Sklep internetowy www.bodychangers.pl korzysta z informacji zapisywanych przez Serwer na urządzeniu Klienta, które następnie są  odczytywane przy każdorazowym uruchomieniu przeglądarki internetowej (tzw. pliki Cookies). Klient ma prawo w każdym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep do plików Cookies przy pomocy ustawień swojej przeglądarki internetowej.
 4. Na stronie Sklepu używany jest również JavaScript, tj. język programowania, pozwalający na zaimplementowanie skomplikowanych rozwiązań na stronach internetowych, który Klient może w każdym momencie wyłączyć.
 5. W tym miejscu Usługodawca informuje jednak, iż brak akceptacji plików Cookies i JavaScript może zakłócić prawidłowe działanie serwisu internetowego.
 6. W celu odczytania korespondencji e-mail przesłanej przez Usługodawcę, w tym
  w szczególności załączników do niej, niezbędne jest posiadanie:
 1. w przypadku korespondencji e- mail – aktywnego konta poczty e-mail,
 2. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowania komputerowego obsługującego pliki danego rodzaju, takie jak pdf, doc, docx, txt, jpg itp.
 1. Zakres świadczonych usług nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w niniejszym Rozdziale.
 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, z uwagi na transmisję danych za  pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości  ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą
  a Klientem.
 3. W ramach korzystania ze Sklepu internetowego www.bodychangers.pl zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym lub naruszających dobre obyczaje.
 4. Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 ustawy z dnia
  23 kwietnia 1965 r. – Kodeks cywilny.

 

 

ROZDZIAŁ V

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA

UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Celem umożliwienia pracownikom Sklepu podjęcia kontaktu z Klientem, konieczne jest wypełnienie przez Klienta formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu bodychangers.pl oraz wyrażenie znajdującej się w nim zgody na kontakt. Wówczas, pracownik Sklepu skontaktuje się z Klientem celem omówienia szczegółów związanych usługami dostępnymi do nabycia w Sklepie i w przypadku zainteresowania Klienta, ustalenia dalszych działań.
 2. Do zawarcia umowy dochodzi po spełnieniu następujących warunków:
 3. założeniu przez Klienta indywidualnego Konta w Serwisie,
 4. podaniu danych takich jak imię i nazwisko, adres –mail, numer telefonu,
 5. akceptacji Regulaminu,
 6. uiszczeniu płatności.
 7. Nabycie usług oferowanych przez Sklep możliwe jest tylko przez osobę pełnoletnią, mającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Do prawidłowego wykonania zakupionej usługi niezbędne jest wypełnienie przez Klienta formularza z danymi dotyczącymi jego wymiarów, wagi, preferencji żywieniowych itp., dostępnego w Panelu Klienta po założeniu indywidualnego Konta w Serwisie.
 9. Usługa zostanie wykonana do 3 dni roboczych od dnia uzupełnienia formularza, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 10. W przypadku braku wypełnienia formularza, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Klient nie jest zwolniony z obowiązku dokonania płatności za okres od początku obowiązywania umowy.
 11. Założenie oraz korzystanie z Konta jest nieodpłatne. Usługa utrzymania Konta Klienta
  w Serwisie świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z utrzymania  Konta, przesyłając stosowne żądanie na adres e-mail: kontakt@bodychangers.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Kapelanka 12, 30-347 Kraków.
 12. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. Usługa wysyłania Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres e-mail: kontakt@bodychangers.pl. lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Kapelanka 12, 30-347 Kraków albo użyć przycisku „unsubscribe” zamieszczonego każdorazowo przy Newsletterze.

 

 1. ROZWIĄZANIE UMOWY

 

 1. Umowa zawarta na czas oznaczony wygasa z upływem okresu, na który została zawarta.
 2. Umowa zawarta na czas nieoznaczony może zostać wypowiedziana na 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.

 

ROZDZIAŁ VI

PŁATNOŚCI

 

 1. Wszystkie ceny zawarte na stronie Sklepu internetowego bodychangers.pl podane są
  w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. W przypadku płatności dokonywanych za usługi świadczone na podstawie umowy zawartej na czas oznaczony wynoszący 1 miesiąc – Usługodawca akceptuje następujące sposoby płatności:
 3. przelewy24,
 4. karta płatnicza,
 5. blik,
 6. przelew tradycyjny.
 7. W przypadku płatności za usługi świadczone na podstawie umowy zawartej na czas dłuższy niż 1 miesiąc oraz na czas nieoznaczony, płatność odbywa się w comiesięcznych cyklach, z góry za dany miesiąc. Pierwszym dniem okresu rozliczeniowego jest dzień zawarcia umowy. Warunkiem zawarcia umowy jest w tym przypadku udostępnienie danych karty płatniczej
  z zasobem gotówki wystarczającym na dokonanie opłaty.

 

ROZDZIAŁ VII

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Konsument może odstąpić od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych, liczonych od dnia jej zawarcia, bez podania jakiekolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.
 2. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest złożenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@bodychangers.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Bodychangers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Krakowie, ul. Kapelanka 12, 30-347 Kraków. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy aby oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane na jeden z adresów podanych w pkt 2 powyżej, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 5. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 7. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 8. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 10. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 11. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 12. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej).
 13. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. Usługodawca niezwłocznie zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany
  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem. 
 14. Jeżeli przy zawieraniu umowy Konsument wyraził zgodę na wykonanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, możliwe jest odstąpienie od umowy, jednakże Konsument obowiązany będzie pokryć koszty świadczenia spełnionego do chwili złożenia oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy.

 

ROZDZIAŁ VIII

REKLAMACJE

 

 1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym  Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości świadczonej usługi, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. Reklamacje dotyczące zakupionych usług mogą być składane drogą mailową na adres kontakt@bodychangers.pl oraz pocztą tradycyjną na adres: Bodychangers spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 12, 30-347 Kraków.
 3. Klient w treści reklamacji powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia), przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę, dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające  skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji. 
 4. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez  Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia  zaistniałych braków reklamacji.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 6. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona,
  a  Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to  uznał za uzasadnione.
 7. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji, Klient zostanie powiadomiony odpowiednio do sposobu jej złożenia – drogą mailową lub pocztą tradycyjną na wskazany przez niego adres.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
 1. złożenia wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą,
 3. bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 1. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są także na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.
 2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma także dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do polubownego rozstrzygania sporów, jakie wynikły w związku z zawieraniem umów na odległość.

 

ROZDZIAŁ X

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

 1. Plan żywieniowy i treningowy są układane przez Usługodawcę na podstawie informacji  otrzymanych od Klienta (formularz z danymi dotyczącymi wagi, wymiarów, preferencji żywieniowych itp.). Za wszelkie skutki wynikłe z błędnego podania danych wskazanych
  w formularzu bądź na stronie internetowej Sklepu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.
 2. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Usługodawcę. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Klient jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku możliwości zapoznania się przez Klienta z treścią wiadomości.
 3. Usługodawca informuje, iż nieprawidłowo wykonywana aktywność fizyczna związana z realizowaniem planu treningowego niesie za sobą ryzyko kontuzji, a nienależyte stosowanie planu żywieniowego może mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie Klienta.
  W szczególności zaś, powyższe zachowania mogą spowodować, iż zakupiona w Sklepie usługa nie przyniesie zamierzonych efektów. Tym samym, Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa braku zastosowania się Klienta do przygotowanych planów treningowych lub żywieniowych i związanych z nimi zaleceń.
 4. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
 1. niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do obsługi Serwisu,
 2. braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn niezależnych od Usługodawcy takich jak; siła wyższa, awaria sprzętu lub oprogramowania Klienta, niewłaściwe korzystanie ze Sklepu przez Klienta;
 3. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu.
 1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani za utratę korzyści, jakie Klient ten mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości usługi, w związku z którą powstała szkoda.

 

ROZDZIAŁ XI

DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące płatności, a także dane dotyczące wagi, wymiarów, preferencji żywieniowych i inne przekazane Usługodawcy przez Klienta, przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 1. realizacji Usługi,
 2. zamieszczenia Klienta w bazie Klientów;
 3. założenia i utrzymania Konta Klienta,
 4. marketingowym – jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta.
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobów płatności opisanych w Rozdziale VI, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie internetowym, który to podmiot następnie przechowuje te dane.
 2. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

 

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ……………… i dostępny jest w Serwisie. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny jaką jest w szczególności; konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną, zmiana danych adresowych bądź identyfikacyjnych Usługodawcy, zmiana warunków technicznych, polepszenie standardu obsługi Klientów.
 4. O każdej zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany z 14-dniowym wyprzedzeniem. Informacja zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. W przypadku braku akceptacji zmienionych postanowień Regulaminu, Klient jest obowiązany poinformować o tym fakcie Usługodawcę przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

 

 

Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

–          Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–          Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–          Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–          Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–          Adres konsumenta(-ów)

–          Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–          Data

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.